Személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás

A személyes adatok kezelője

A személyes adatok kezelője: VISA USA s.r.o. IDN: 08392226, address: Sv. Čecha 750, 743 01 Bílovec, Czech Republic.

A személyes adatok feldolgozója

A személyes adatok feldolgozója: VISA USA s.r.o. IDN: 08392226, address: Sv. Čecha 750, 743 01 Bílovec, Czech Republic. A személyes adatokat az adatkezelő bármely alkalmazottja is kezelheti.

1. A hozzájárulás szövege

A hozzájárulás megvalósul:

Elektronikusan a rendelés elküldése előtt a mező kipipálásával (Hozzájárulok a személyes adatok kezeléséhez) a Tgy. 101/2000 sz. módosított adatvédelmi törvény 5 § 2. bekezdésével összhangban (a továbbiakban „adatvédelmi törvény”) és az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-én kelt 2016/679 sz. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikkének 1. bekezdés a) pontjával összhangban, amely 2018. 5. 25-én lépett érvénybe,

hozzájárulok az általam az adatkezelőnek átadott személyes adataim gyűjtéséhez, tárolásához és kezeléséhez.

2. Milyen adatokat fognak kezelni?

– Vezetéknév és utónév, esetleg üzleti vállalkozás,
– Lakóhely (utca, házszám, város, irányítószám, ország) vagy székhely,
– Születési dátum
– e-mail cím,
– telefonszám,
– fizetési adatok,
– személyes információk a családról,
– nem,
– információk az USA-ba való utazásról,
– útlevél száma,
– személyi szám.

3. Milyen célból történik a személyes adatok kezelése és tárolása

3.1. A személyes adatokat, amelyek:
– Vezetéknév és utónév, esetleg üzleti vállalkozás,
– Lakóhely (utca, házszám, város, irányítószám, ország) vagy székhely,
– Születési dátum
– e-mail cím,
– telefonszám,
– fizetési adatok,
– személyes információk a családról,
– nem,
– információk az USA-ba való utazásról,
– útlevél száma,
– személyi szám,
az adatkezelő az alábbi célokra fogja begyűjteni, tárolni és kezelni:
a megrendelt szolgáltatás küldéséhez és az utazási engedély feldolgozásához az amerikai kormány oldalán keresztül.

4. Az időszak, amíg a személyes adat tárolásra kerül

Az adatkezelő a személyes adatokat a feltétlenül szükséges ideig fogja megőrizni. Az adatkezelő a személyes adatokat legfeljebb 6 hónapig őrzi meg.

5. Milyen módon történik a személyes adatok kezelése és tárolása?

A személyes adatok kezelése: gépi módon (automatizált) számítógépek és számítógépes programok segítségével történik

6. Érintettként jogom van hozzáférni a személyes adataimhoz

Jogom van azok helyesbítésére vagy törlésére, esetleg a kezelés korlátozására. Jogom van információt kérni arról, hogy milyen személyes adatokat kezelnek, és jogom van magyarázatot kérni a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban.

Továbbá jogom van tiltakozni az adatok kezelése ellen, valamint jogom van az adathordozhatósághoz (azaz jogom van megszerezni az engem érintő személyes adatokat, amelyeket az adatkezelőnek átadtam, strukturált, szokványosan használt és géppel olvasható formában, lásd a GDPR 20. cikkét).

Jogom van a hozzájárulást bármikor visszavonni, ami nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét, amennyiben az adatkezelés a GDPR 6. cikk 1. bek. a) pontja vagy a 9. cikk 2. bek. a) pontja szerint valósul meg. Ez azt jelenti, hogy ilyen jogom különösen akkor nincs, ha az adatkezelés azon jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amely az adatkezelőre vonatkozik (különösen a pénzhamisításra vonatkozó kötelezettségek)

Érintettként tájékoztattak arról, hogy az adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulásomat az info@usa-esta.hu címre küldött e-mailben visszavonhatom.

Érintettként jogom van tájékoztatást kérni a személyes adataim kezeléséről, miközben az adatkezelő köteles ezt az információt számomra fölösleges késedelem nélkül megadni. Az információ tartalma a módosított Tgy. 101/2000 sz. adatvédelmi törvény 12 § 2. bekezdésével adott. Az adatkezelőnek joga van az információ megadásáért arányos térítést kérni, amely nem haladja meg az információ nyújtásának szükséges költségeit.

Amennyiben érintettként kétségeim vannak a személyes adatok kezelésével összefüggő kötelezettségek betartásával kapcsolatban, jogom van az adatkezelőhöz vagy az Adatvédelmi Hivatalhoz fordulni.

Az adatkezelő kijelenti, hogy a kezelés során nem kerül sor automatizált döntéshozatalra, beleértve a profilalkotást is, a GDPR 22. cikkének 1. és 4. bekezdése szerint.

Az adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokat nem kezeli tudományos vagy történelmi kutatás, illetve statisztika céljaira.

Az adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokat a következő módon kezeli: gépi módon (automatizált) számítógépek és számítógépes programok segítségével.

7. Záró rendelkezések

Érintettként kijelentem, hogy tisztában vagyok az adatvédelmi törvény 12 § és 21 §, valamint a GDPR szerinti jogaimmal.

Kijelentem, hogy minden szolgáltatott információ pontos és valós, és azokat önként adtam meg.

Az adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokat a cél teljesítéséhez szükséges mértékben gyűjti össze és azokat kizárólag arra a célra kezeli majd, amelyre azokat begyűjtötte.

Ez a hozzájárulás az érintettek szándékának szabad és tudatos kinyilvánítása, amelynek tartalma az érintettek személyes adatai kezelésének engedélyezése.

Szerzői jog © 2019 usa-esta.hu

Statisztikai számjel: 08392226

Cím: Sv. Čecha 750, 743 01 Bílovec